۱۳۹۲ خرداد ۳۰, پنجشنبه

اخلاق (مورال) (2)


پروفسور دکتر ماتهویس کلاین
برگردان شین میم شین

1

·       در فلسفه بورژوازی معاصر، به دلایل زیر و اغلب با استناد نابجا به کانت، به ترویج تئوری ئی پرداخته شده که بنا بر آن، گویا اتیک و مورال با هم فرق دارند:

الف

·       اولا به این دلیل که تحت شرایط جامعه طبقاتی آنتاگونیستی، دره موجود میان هنجارهای اخلاقی معتبر اعلام شده و پراتیک اخلاقی انسان ها پر نا شدنی بوده است.

ب

·       ثانیا به این دلیل که بخصوص نظام سرمایه داری، بمثابه دشمن کلیه ارزش های اخلاقی و انسانی عام مثبت و به مثابه نافی آنها عرض اندام می کرد.

2
 
·       بدین طریق بود که مورال به معنی رفتار عملی ـ اخلاقی متنوع، متناقض، متغیر، فردی و سوبژکتیف معین تلقی شد و اتیک ـ بر عکس ـ به معنی اخلاقمندی، به معنی قانون اخلاقی واحد، تغییرناپذیر و برای همیشه و همه انسان ها معتبر قلمداد گردید:

الف

·       اتیک آماج و مورال راه رسیدن به آن آماج تلقی شد.

ب


·       اتیک امری وابسته به روح خلاق و مورال امری مربوط به شعور سوبژکتتیف «خیلی ها» تلقی شد.

3

 نیکولای هارتمن (1882 ـ 1950)
فیلسوف و پروفسور فلسفه آلمانی
از اونتولوگ های بنیادی
نماینده رئالیسم انتقادی
از نوسازان مهم متافیزیک در قرن بیستم
آثار او:
اونتولوژی (4 جلدی)
جلد اول: بنیانگذاری اونتولوژی
جلد دوم: امکان و واقعیت
جلد سوم: ساختمان جهان واقعی
جلد چهارم: آموزش مقوله ای و فلسفه طبیعت
فلسفه ایدئالیسم آلمان
اتیک
ارسطو و هگل
خطوط اصلی متافیزیک شناخت
فکر فلسفی و تاریخ آن

·       این تفاوت گذاری میان مورال و اتیک برمبنای دو اصل زیر صورت می گیرد:

الف


·       بر مبنای اصل «کثرت مورال ها»

ب

·       بر مبنای ـ به قول نیکولای هارتمن ـ «وحدانیت (یکتائی) اتیک»

4

·       این تفاوت گذاری میان مورال و اتیک اما حاکی از بیچارگی و بن بستی  است که هر اتیک با  متد و اسلوب کار زیر، بطور ناگزیر در آن گرفتار می آید:

الف

·       هر اتیکی که اصول و هنجارهای خود را نه از واقعیت اجتماعی، بلکه از خدا استخراج می کند.

ب

·       هر اتیکی که اصول و هنجارهای خود را نه از واقعیت اجتماعی، بلکه از قانون طبیعی ابدی استخراج می کند.

ت

·       هر اتیکی که اصول و هنجارهای خود را نه از واقعیت اجتماعی، بلکه از عالم عقل استخراج می کند.

پ

·       هر اتیکی که اصول و هنجارهای خود را نه از واقعیت اجتماعی، بلکه از خود انسان استخراج می کند.

ث

·       هر اتیکی که اصول و هنجارهای خود را نه از واقعیت اجتماعی، بلکه از غرایز و امیال انسانی انسانی استخراج می کند.

ج

·       هر اتیکی که اصول و هنجارهای خود را نه از واقعیت اجتماعی، بلکه از اراده و عقل انسانی استخراج می کند.

5

·       مجموعه اتیک ما قبل مارکس و اتیک بورژوائی نشان داده اند که قادر به تعیین علمی ماهیت واقعی اخلاق (اتیک و مورال)  نیستند.

اتیک مارکسیستی ـ لنینیستی

اثری از طراح ارجمند مجله هفته
کارل مارکس (1818 ـ 1883)
فریدریش انگلس (1820 ـ 1894)
ولادیمیر ایلیچ لنین (1870 ـ  1924)

الف

·       اتیک مارکسیستی ـ لنینیستی اخلاق و اخلاقمندی را بمثابه فرم خاصی از شعور اجتماعی تلقی می کند.

ب

·       اتیک مارکسیستی ـ لنینیستی اخلاق و اخلاقمندی را بمثابه وحدت دیالک تیکی باور اخلاقی و رفتار عملی ـ اخلاقی متناسب با آن تلقی می کند.

ت

·       اتیک مارکسیستی ـ لنینیستی اخلاق و اخلاقمندی را  بمثابه سیستم بغرنجی از قوانین اساسی، ارزش ها و هنجارهای تاریخی شده و بطور اجتماعی مشروط گشته تلقی می کند که تعیین کننده و راهنمای رفتار انسانها نسبت به هم و نسبت به نهادها و فرم های مختلف همزیستی اجتماعی انسان ها مثلا طبقه، کار، کلکتیف کار، خانواده، دولت، ملت و امثالهم اند.

ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر