۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

هنجار (نرم) (7) (بخش آخر)

پروفسور دکتر ولفگانگ پطر ایش هورن
برگردان شین میم شین

·        با توسعه جنبش کارگری انقلابی بر اساس مارکسیسم ـ لنینیسم و با تحول سوسیالیستی جامعه، مسئله هنجارها دچار تحول بنیادی در جامعه می شود.
·        این تحول خود کاتالیزاتور مهم روند تحول انقلابی عملی جامعه است.
·        هنجارها و سیستم های هنجاری که طبقه کارگر و سوسیالیسم به همراه آورده اند و می آورند، نقش مهم و بسیار انقلابی در تغییراتی بازی می کنند که مشخصه دوران تاریخی معاصر است.
·        گرایشات اصلی تحول فوق الذکر در زمینه مسائل هنجاری را می توان بشرح زیر جمعبندی کرد:

1

الف
·        ایجاد آگاهانه مناسبیت میان هنجارها و روند توسعه تاریخی.

ب
·        یعنی ایجاد سیستم های هنجاری ئی که عمل افراد و گروه های اجتماعی را به سمت پیشرفت تاریخی سوق می دهند و سازمان می دهند.

ت
·        استخراج آگاهانه هنجارها از منافع اجتماعی زحمتکشان

پ
·        اثبات هنجارها بر پایه منافع اجتماعی زحمتکشان

ث
·        غلبه بر باورهای توهم آلود در باره ماهیت و منشاء هنجارها و از بین بردن آنها

2

الف
·        تابع ساختن آگاهانه و برنامه ریزی شده ی تنظیم شیوه های رفتاری مردم بواسطه هنجارها در راستای منافع طبقه کارگر

ب
·        تابع ساختن آگاهانه و برنامه ریزی شده ی تنظیم شیوه های رفتاری مردم بواسطه هنجارها بر انجام وظیفه طبقاتی ـ تاریخی ـ جهانی طبقه کارگر

ت
·        تابع ساختن آگاهانه و برنامه ریزی شده ی تنظیم شیوه های رفتاری مردم بواسطه هنجارها بر ضروریات مربوط به پایان بخشیدن به استثمار انسان بوسیله انسان

پ
·        تابع ساختن آگاهانه و برنامه ریزی شده ی تنظیم شیوه های رفتاری مردم بواسطه هنجارها بر الزامات ساختمان جامعه سوسیالیستی.

ث
·        سوق دادن آگاهانه و برنامه ریزی شده کلیه هنجارها درراستای تحکیم نظام دولتی و اجتماعی سوسیالیستی

ج
·        سوق دادن آگاهانه و برنامه ریزی شده کلیه هنجارها در راستای جلب توده های وسیعتری از مردم به شرکت در اداره و رهبری توسعه اجتماعی

ح
·        سوق دادن آگاهانه و برنامه ریزی شده کلیه هنجارها در راستای توسعه ابتکار عمل خلاقانه زحمتکشان

خ
·        سوق دادن آگاهانه و برنامه ریزی شده کلیه هنجارها در راستای توسعه و تکامل همه جانبه انسان سوسیالیستی.      

3

الف
·        هنجارهائی که در طی مبارزه طبقه کارگر انقلابی تشکیل یافته اند، بمثابه هنجارهای همزیستی و همکاری انسان ها مصداق عمومی ـ اجتماعی کسب می کنند.

ب
·        این امر امکان ارزیابی انتقادی کلیه گرایشات دموکراتیک انقلابی و هومانیستی ایام سابق را در عرصه هنجارهای همبودی و حیاتی پدید می آورد.

4
·        نظام اقتصادی، دولتی و اجتماعی سوسیالیستی هرچه بیشتر استحکام می یابد و شعور سوسیالیستی توده ها هرچه بیشتر رشد می کند، به همان اندازه نیز آگاهی سوسیالیستی برای اجرای هنجارهای حیات همبود سوسیالیستی اهمیت بیشتری کسب می کند.

5
·        طبقه کارگر و حزب آن در تدوین و سمت دهی سیستم های هنجاری نقش رهبری به عهده می گیرند.
·        حزب طبقه کارگر بر پایه هنجارهای لنینی زندگی درونحزبی و با مراعات قاطعانه آنها سرمشقی از نظام هنجاری آینده نگر مبتنی بر داوطلبی، وحدت اراده و وحدت عمل پدید می آورد و از اعضای خود آمادگی عمل، ابتکار عمل و احساس مسئولیت عالی می طلبد.

پایان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر