۱۳۹۸ شهریور ۱, جمعه

یاد داشت های پراکنده آواره ای (بخش سوم)


میم حجری
 
۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

پایان

دایرة المعارف جامعه شناسی مارکسیستی ـ لنینیستی (۴۳۹)

 
پروفسور دکتر 
ولفگانگ ایشهورن
اریش هان
مانفرد پوشمن
روبرت شولتس
هورست تاوبرت
و
دهها تن دیگر
(۱۹۶۹)

برگردان
شین میم شین  

افکار عمومی
ادامه

۳۲
·    در افکار عمومی در مطابقت با ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه مورد نظر، منافع متفاوت و متمایز طبقات و گروه های اجتماعی تبیین می یابند.

۳۳
·    دعاوی تدارک دیده شده توسط نظرپژوهان بورژوایی مبنی بر اینکه افکار عمومی دقیقا بیانگر همه افکار موجود در مردم است و نشاندهنده نظر میانگین است، افسانه ای بیش نیست.
·    هدف حضرات سرپوش نهادن بر وجود منافع متفاوت طبقات و اقشار اجتماعی است.

۳۴
·    افکار عمومی واحد و یکپارچه فقط در صورتی می تواند وجود داشته باشد که منافع طبقات و گروه های اجتماعی بر هم منطبق باشند.

۳۵
·    این انطباق منافع طبقات و گروه های اجتماعی تحت شرایط نظام اجتماعی کاپیتالیستی با وجود تضادهای عینی طبقاتی قاعدتا وجود ندارد.

۳۶
·    از آنجا که طبقه به لحاظ اقتصادی حاکم، ضمنا وسایل لازم برای اشاعه و پیشبرد افکار و نظرات خود را در اختیار دارد، تحت شرایط جامعه طبقاتی ـ کاپیتالیستی، افکار عمومی حاکم عبارت است از نظرات طبقه حاکمه و نظرات مبتنی بر آماج های طبقه حاکمه.

۳۷
·    از آنجا که طبقه حاکمه، دیگر نمی تواند  سیاست خود را که بر ضد الزامات عینی جامعه است، بدون حمایت نظری بخش های وسیع زحمتکشان پیش ببرد، تلاش می کند که با افکار عمومی سرهم بندی شده توسط بورژوازی دست به عوامفریبی بزند و از وحدت منافع همه طبقات و اقشار اجتماعی دم می زند و بدین طریق و با این ترفند، زحمتکشان جامعه را به دنبال منافع طبقه حاکمه می کشد.

۳۸
·    مؤثرترین متد برای ایجاد توهم وحدت منافع بورژوازی با منافع توده های زحمتکش، جا زدن افکار طبقه حاکمه که توسط رسانه های همگانی اشاعه داده می شوند، به عنوان نظر مردم، یعنی به عنوان افکار عمومی است.

۳۹
·    هدف طبقه حاکمه این است که زحمتکشان «افکار عمومی» تدارک دیده شده توسط بورژوازی را به عنوان نظر خود تصور کنند و با آن هویت یابی کنند.

۴۰
·    این متد مستعمل بورژوایی در هدایت و مانی پولاسیون توسعه شعور وسیع ترین بخش جمعیت کشور، خود را در تعریف تئوریکی مفهوم «افکار عمومی» توسط ایده ئولوگ های بورژوایی نیز نمودار می سازد.

۴۱
·    از اوسط تا اواخر قرن ۱۹، افکار عمومی به مثابه نظرات و افکاری تصور می شد که ایده ئولوگ ها و نمایندگان بورژوازی نمایندگی می کنند. 

ادامه دارد.

نقشه (پلان، برنامه) (۳)


 پروفسور دکتر الفرد باوئر
برگردان
 شین میم شین
   


آماج های نقشه

۱
·      در زمینه آماج های نقشه باید آماج های میانی آن را از آماج های نهائی اش تمیز داد.

۲
·      هم آماج های میانی و هم آماج های نهائی، خود به آماج های اصلی و فرعی طبقه بندی می شوند.

۳
·      هر آماج منفرد نقشه زیرآماج  تمامت سیستم نقشه است.

·       (مفهوم «زیرآماج» را ما به تقلید از مفهوم ریاضی زیرمجموعه می سازیم. مترجم)

۴
·      آماج های نهائی هر نقشه می توانند در رابطه با آماج های دور، آماج های نزدیک تلقی شوند.

۵
·      آماج های دور از چارچوب نقشه فراتر می روند.

۶
·      آماج های نقشه که بر هم منطبق شوند، یکسان تلقی می شوند، هویت واحدی دارند.

۷
·      میان آماج هائی که تحقق یکدیگر را متقابلا تسهیل می کنند، هماهنگی (هارمونی) برقرار است.

۸
·      اگر تحقق آماجی، تأثیری بر تحقق آماج دیگر نداشته باشد، میان آنها خنثائی (بی طرفی) حاکم است.

۹
·      اگر تحقق آماجی مانع تحقق آماج دیگر باشد و یا امکان تحقق آن را کاهش دهد، اگر استفاده از وسایل لازم برای تحقق آماجی، تحقق آماج دیگر را دشوار سازد، میان چنین آماج هائی رقابت حاکم است.

۱۰
·      اگر آماج ها با هم تضاد داشته باشند، این به معنی آن است که آنها همدیگر را مستثنی می دارند.

۱۱
·      اگر آماج های نقشه ای به لحاظ  منطقی متناقض باشند، اگر سیستم آماجی نقشه سست و بی ثبات باشد، آن نقشه یا اصلا تحقق پذیر نیست و یا فقط بخشی از آن تحقق پذیر است.

۱۲
·      در سیستم آماجی نقشه، باید میان آماج های هماهنگ،  سلسله مراتب درستی برقرار شود.
·      باید میان آماج های خنثی نسبت به یکدیگر و آماج های رقیب، انتظام درستی حاکم باشد.

۱۳
·      یکی از دشوارترین مسائل طرح نقشه عبارت است از تصمیمگیری بر سر تقسیم وسایل میان آماج های رقیب.

۱۴
·      تئوری تصمیمگیری اقتصادی (به طور  انتزاعی) می آموزد که تحقق آماجی فقط تا زمانی مطلوب است که فوائد حاصل از تحقق آن بیشتر از فوائدی باشد که با استفاده از همان وسایل برای آماج های رقیب فراهم می آیند.
·      یعنی فقط تا زمانی که فواید جنبی به وسیله  مضرات جنبی خنثی و بی اثر نشوند.
·      مضراتی که با تحقق آماج های رقیب پدید می آیند.

۱۵
·      البته این تئوری تصمیمگیری، تنظیم سلسله مراتبی کامل آماج های نقشه را پیش شرط قرار می دهد.
·      چون تنها در این صورت است که فواید و مضرت قابل سنجش و مقایسه اند.

۱۶
·      هر وسیله، وحدتی است از شیئیت و روند آماجگرا  (اقدامات، کنش ها، عملیات)

۱۷
·      بخش شیئی وسیله به وسیله  اقدامات روندی آن، برای تحقق آماج ها به خدمت گرفته می شود.

۱۸
·      مفهوم فلسفی «وسیله» ـ بدین طریق ـ حاوی راه ها و روش های استفاده از وسیله شیئی است.

ادامه دارد.