۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

تدارک تئوریک توضیح «تئوری شناخت» (26)

کارل مارکس (1818 ـ 1883)
فریدریش انگلس (1820 ـ 1894)


تفکر (5)
پروفسور الفرد کوزینگ
برگردان شین میم شین

• تفکرعالی ترین مرحله کردوکار انعکاس واکنشی ـ مشروط است و پیشتاریخ بیولوژیکی طولانی ئی دارد:

1

عنترهای پالتوپوش
(Mantelpaviane)

نمایندگان نمونه وار چارپایان در زمین

• در جانوران عالی، بویژه در پریمات ها انعکاس واکنشی ـ مشروط بر بنیان نویروفیزیولوژیکی سیستم علامتی اولیه به مرحله تفکر تصویری ـ تجسمی ابتدائی رسیده است.

• (پریمات ها به فوقطبقه پستاندارن عالی اطلاق می شود.
• میمون ها یکی از زیر طبقه های پریمات ها هستند.
• واژه های فوقطبقه و زیرطبقه را به تقلید از واژه «زیرمجموعه» مصطلح در ریاضیات جدید می سازیم.
• میمون ها خود به دو دسته طبقه بندی می شوند:
• میمون های تردماغ (Feuchtnasenaffen (Strepsirrhini))

• میمون های خشکدماغ (Trockennasenaffen (Haplorhini))


• میمون های خشکدماغ شامل میمون های انسان واره (Menschenaffen (Hominidae)) و انسان ها (Menschen
(Homo sapiens
می شوند. مترجم)


2

مجسمه عنتر ـ خدای مصر باستان

• گذار به تفکر انتزاعی (مجرد) و مفهومی بر پایه کردوکار اجتماعی (که بتدریج توسعه می یافت)، در اوان کودکی جامعه بشری در تأثیر متقابل با زبان (که همزمان و همگام با کردوکار اجتماعی پدید آمده و توسعه می یافت) صورت گرفته است:

• مراجعه کنید به زبان در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

الف

• به قول مارکس و انگلس، «نخست کار و سپس ـ رفته رقته و همراه با آن ـ زبان، دو محرکه مهم بوده اند که تحت تأثیر آنها مغز میمون با همه تشابهات خود، بتدریج به مغز بمراتب بزرگتر و کاملتر انسان مبدل شده است.

ب

• با تشکیل تدریجی و لاینقطع مغز، تشکیل اولین کارافزارهای آن، یعنی اعضای حسی دست در دست رفته است.

ت

• تلنگرهای پیاپی جدید بر تکوین بعدی کار و زبان، تحت تأثیر عوامل زیر وارد می شوند:

1

• تحت تأثیرمتقابل توسعه مغز و حواس خدمتگزار آن

2

• تحت تأثیرمتقابل شعور (ضمیر) دمبدم راهگشا و روشنگر

3

• تحت تأثیر متقابل توان استنتاج و انتزاع بر کار و بر زبان.»

• (کلیات مارکس و انگلس، جلد 20 ، ص 447)


مراجعه کنید به دیالک تیکی وجود و شعور (ماده و روح)، تأثیر در تارنمای دایرة المعارف روشنگری
ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر