۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

خصلت کار (1)

پروفسور دکتر ولفگانگ پطر ایش هورن
برگردان شین میم شین
  
·        خصلت کار به کیفیت تاریخی ـ مشخص کار اجتماعی اطلاق می شود که با توجه به عوامل زیر استنتاج می گردد:

الف

·        با توجه به سطح توسعه نیروهای مولده
·         
·        مراجعه کنید به نیروهای مولده در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

ب

·        با توجه به گرایشات تکاملی نیروهای مولده در جامعه مورد نظر

ت

·        با توجه به گرایشات تکاملی سیستم مناسبات تولیدی و طبقاتی در جامعه مورد نظر

1

·        خصلت کار را می توان بمثابه تعین (دترمینه بودن) عوامل زیر تلقی کرد:

الف

·        به مثابه تعین اجتماعی ـ تاریخی کردوکار کاری زحمتکشان

ب

·        به مثابه  تعین شیوه زندگی بنیادی توده های مولد و زحمتکش  

ت

·        به مثابه  تعین هستی اجتماعی توده های مولد و زحمتکش

2

·        عوامل زیر بمثابه گشتاورهای خصلت کار در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردارند:

الف

·        نوع هدفگذاری کار (فونکسیون آماجین کار) که بوسیله مناسبات مالکیت و مناسبات تولیدی حاکم بطور اوبژکتیف (عینی) تعیین می شود.
·         
·        مراجعه کنید به مناسبات تولیدی در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

ب

·        دامنه و نوع رفع حوایج توده های مولد و زحمتکش

ت

·        دامنه و نوع توسعه و تکامل حوایج توده های مولد و زحمتکش

پ
·        بود و نبود شرایط  کار

ث

·        بود و نبود تسلط خود توده های مولد و زحمتکش بر پیوندها و قانونمندی های اجتماعی کار

ج

·        نوع روابط موجود میان اقشار، طبقات و گروه های اجتماعی مختلف و میان منافع آنها.

ح

·        روابط موجود میان منافع کلکتیف و منافع خصوصی.

خ

·        توسعه و تکامل انواع کردوکار و امکان بکارگیری و تشکیل استعدادها و نیروهای خلاق زحمتکشان.

د 

·        نقش و مقام کردوکار مشخص افراد و گروه های منفرد در روند کلی تولید اجتماعی که بر تقسیم کار استوار شده است.

ذ

·        امکانات و دامنه مبادله کردوکار و تجارب مادی و فکری.

ر

·        دامنه و محتوای اوقات فراغت که بوسیله روند تولید مادی امکان پذیر می گردد.

ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر